Referenssit

Triona näyttää tietä Oslossa

Triona aloitti kesällä 2021 yhdessä Oslon kaupungin kanssa hankkeen kunnan halutessa parempaa tukea katujen ja teiden kunnossapidon suunnitteluun, priorisointiin ja budjetointiin.

He halusivat myös laatia suunnitelman siitä, kuinka aiemmin laiminlyöty huolto tulisi hoitaa kuntoon. Trionan ensimmäinen tehtävä oli luoda digitaalinen yleiskuva tieverkon tilasta koko Oslon alueella. Toimeksiannossa käytettiin Trionan tuotteita SINUS ja TNE, ja se toteutettiin yhdessä Trionan yhteistyökumppaneiden EyeVIn ja Veiteknisk Instituten kanssa.

case_oslo1.jpg

Esimerkki liikenneympyrästä korkearesoluutioisessa ja tarkalle tasolle lähennetyssä ortokuvassa.

Aloitus joka kantilta

Triona aloitti tehtävän ottamalla 360˚-panoraamakuvia sekä laserskannaamalla koko Oslon tieverkoston, mukaan lukien kävely- ja pyörätiet, yhteensä 1 365 km. Sekä 360˚-kuvat että lidar-tiedot mitattiin korkean tarkkuuden GNSS-laitteistolla CPOS-korjausta käyttäen. Tuloksena syntyi korkearesoluutioisia ortovalokuvia, joita käytettiin sitten taustakarttoina jatkotyöstämisessä. Taustakarttoja voidaan käyttää myös muissa yhteyksissä, esim. rakennushankkeiden ja liikenteen suunnittelussa sekä liikenteenohjauksessa.

”Oslon kunnan vuosien 2022–2031 teiden kunnossapitosuunnitelman avulla, NVDB:n oikeaan tietoon perustuen, meillä on hyvät edellytykset tehdä parhaita päätöksiä jatkossa. Oslon kunnan tavoitteena hankkeessa oli muodostaa ajantasainen tilanne tieverkosta sekä pystyä ennakoimaan niin tienpitäjän kuin rahoitusta myöntävän viranomaisenkin resurssitarvetta. Olemme onnistuneet siinä! Ja tunnistamalla automaattisesti päällysteen vauriot 360˚-panoraamakuvien ja lidar-tietojen sekä tekoälyn (AI) perusteella olemme saaneet täysin ainutlaatuista tietoa päällysteen tilasta.” Joakim Hjertum, osastopäällikkö, Bymiljøetaten, käyttö ja kunnossapito

AI tiedon poimimiseen

Toimeksiannon toisessa vaiheessa käytettiin AI:ta (Artificial Intelligence) tiestöön liittyvän tiedon poimimiseen panoraamakuvista. Lidar-tietoja käytettiin riittävän paikannustarkkuuden tuottamiseen, ympäristöstä riippuen 10–100 cm. Trionan SINUS-tuotteeseen tuotujen 360˚-kuvien ja ortovalokuvien avulla kaikki kohteet tarkistettiin ja täydennettiin muista järjestelmistä saaduilla sekä keinoälyn tunnistamilla tiedoilla. Kaikkien kuvien tallennus tehtiin Microsoft Azureen. Työtapa tarjosi hyvän ja tehokkaan työympäristön, jossa autossa ja kentällä vietetty aika minimoitiin, mikä johti sekä ympäristövaikutuksiin että liikennehäiriöiden vähenemiseen.

case_oslo2.jpg

Liikennemerkkejä, jotka tunnistetaan ja tallennetaan automaattisesti 360-kuvista AI:n avulla.

Päivitetyt ja tarkistetut tiedot NVDB:ssä

Kaikki projektissa tuotetut tiedot tallennettiin NVDB:hen, Norjan kansalliseen tiestötietojärjestelmään. NVDB:hen jo tallennetut tiedot tarkistettiin ja täydennettiin uusilla ja päivitetyillä tiedoilla. Esimerkkejä tallennetuista tietotyypeistä ovat tienpinta, jalkakäytävät, liikennemerkit, tiemerkinnät, tienvarsinäytöt, puomit, hidasteet, kaiteet, liikennekaistat ja reunakiveykset sekä tien leveystiedot. Lisäksi tallennettiin liikennemerkkien, kaiteiden ja tienpinnan kunto ja vauriot.

”Trionan ratkaisu on kiinnostava ja se tuo konkreettisesti esille muutoksen Oslon kaduilla ja teillä. Se on hyvä esimerkki siitä, kuinka käyttää Microsoft Azurea innovatiivisella ja turvallisella tavalla kaupungin infrastruktuurin parissa. Olen vakuuttunut, että muut kunnat voivat saada tästä inspiraatiota omaan toimintaansa” Therese Treutiger, Director Global Partner Solutions & Innovation, Microsoft Sweden

Tiestön yleissuunnitelma seuraavalle 10 vuodelle

Toimeksianto päättyi 10 vuoden (2022–2031) suunnitteluhorisontin tiestön yleissuunnitelman (ylläpitosuunnitelman) laatimiseen. Eräitä yleissuunnitelman tärkeimpiä osia ovat laiminlyödyn huollon dokumentointi ja korjausvelan vaatimien resurssien laskennalliseen arviointiin. Yleissuunnitelma sisältää myös määritelmän siitä, millaista tiestöstandardia toivotaan ja vaaditaan sekä mitä käytön ja kunnossapidon budjettikehyksiltä odotetaan standardin vaatimusten saavuttamisen varmistamiseksi. Korjausvelan ratkaisemiseksi laadittiin myös toimenpidesuunnitelmaesitys, jota tarkistetaan suunnittelukauden aikana siihen vaikuttavien budjettikehysten ja linjausten toteutuessa.

case_oslo3.jpg

Tien pinnan vauriot voivat olla pitkittäisiä tai poikittaisia halkeamia, repeämiä tai vastaavia. Nei visualisoidaan SINUSissa pintoina tai viivoina kuvan osoittamalla tavalla.

oslo-casefrontlogo.png

Asiakas: Oslon kaupunki

Toimiala: Liikenneinfrastruktuuri

Ongelma: Tuen puute katujen ja teiden kunnossapidon suunnittelussa, priorisoinnissa ja budjetoitissa sekä laiminlyödyn tiestön kunnossapidon suunnittelutarve.

Ratkaisu: Digitaalisen yleiskuvan luominen tieverkosta sekä siihen liittyvistä kohteista Oslon kunnassa ja yleissuunnitelman (huolto- ja operointisuunnitelma) kehittäminen seuraaville 10 vuodelle.

Avainsanat: : #AI #digitaltwin #lidar #liikenneinfrastruktuuri # 360˚-tiekuvat #SINUS #TNE #NVDB